Členstvo

Členom môže byť každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí s poslaním a cieľmi združenia.