Úvod

Poslaním o.z. Kopanice v pohybe je rozvoj bežeckého lyžovania, bicyklovania a turistiky v podmienkach kopaničiarskeho kraja a Veľkej Javoriny. Vytvárať podmienky pre kvalitné voľnočasové aktivity v prírodnom prostredí pre miestnych obyvateľov. Propagáciou atraktivít Kopaníc prilákať i turistov zo vzdialenejších regiónov na viacdenné pobyty a pomôcť tým miestnym podnikateľom v cestovnom ruchu i celému regiónu.

Cieľom je pomôcť kopaničiarskemu regiónu v blízkosti miest Stará Turá, Myjava, Brezová p. Bradlom a okolitých obcí v oblasti rozvoja bežeckého lyžovania, bicyklovania, turistiky a cestovného ruchu súvisiaceho s týmito činnosťami. Tento cieľ chce združenie napĺňať predovšetkým nasledovnými činnosťami:

  • údržba a vytváranie bežkárskych trás v regióne
  • hľadanie sponzorov a iných zdrojov financovania nákladov na úpravy bežkárskych tratí, cyklotrás a propagáciu atraktivít oblasti.
  • vytváranie ekonomických, materiálno-technických, personálnych a odborných podmienok na svoju činnosť
  • aktivizovanie regiónu v oblasti získavania domácich a zahraničných grantov rozvíjaním cezhraničnej, nadregionálnej a regionálnej spolupráce
  • spracovanie žiadostí o dotáciu a manažment projektov regionálneho rozvoja
  • činnosti na podporu a propagáciu športu,
  • organizovanie športových podujatí a kultúrno-spoločenských akcií

Vzhľadom na polohu v blízkosti štátnej hranice, budú niektoré činnosti organizované v spolupráci s podobne zameranými organizáciami z Českej republiky.